Bài 1: Hưỡng dẫn cài máy chủ Windows Server 2012 R2

Hưỡng dẫn cài máy chủ Windows Server 2012 R2, tên mã là “Windows Server 8”,là phiên bản phát hành thứ sáu của Windows Server. Nó là phiên bản Windows 8 dành cho máy chủ và là phiên bản tiếp theo của Windows Server 2008 R2. Hai phiên bản tiền phát hành, một bản xem trước cho nhà phát triển và một phiên bản beta, đã được phát hành trong quá trình phát triển