Tổng hợp bài tập Python kinh điển phần 1

Tổng hợp bài tập Python kinh điển phần 1. Bài này cung cấp cho bạn danh sách các dạng bài tập khác nhau để bạn thực hành khi học lập trình Python. Các code mẫu của bài tập Python có lời giải được viết trên Python 3.

Dãy số Fibonacci trong Python

Bài 01: Viết một chương trình Python in ra dãy số Fibonacci
Gợi ý: Sử dụng đệ quy; Không sử dụng đệ quy.
Code mẫu: In dãy số Fibonacci trong Python không sử dụng đệ quy.

"""
 * Tính số fibonacci thứ n
 *
 * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0
 *      vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2
 * @return số fibonacci thứ n
 """
def fibonacci(n):
  f0 = 0;
  f1 = 1;
  fn = 1;
 
  if (n < 0):
    return -1;
  elif (n == 0 or n == 1):
    return n;
  else:
    for i in range(2, n):
      f0 = f1;
      f1 = fn;
      fn = f0 + f1;
    return fn;
 
print("10 số đầu tiên của dãy số Fibonacci: ");
sb = "";
for i in range(0, 10):
  sb = sb + str(fibonacci(i)) + ", ";
print(sb)

Kết quả:

10 so dau tien cua day so Fibonacci: 
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.