Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n

Viết một chương trình tính giai thừa của một số nguyên dương n. Với n được nhập từ bàn phím. Ví dụ, n = 8 thì kết quả đầu ra phải là 1234567*8 = 40320

Gợi ý tính giai thừa của một số

Sử dụng đệ quy hoặc vòng lặp để tính giai thừa.

Code mẫu sử dụng đệ quy

n = int(input("Nhập số cần tính giai thừa: "))
 
def giaiThua(n):
    if n == 0:
        return 1
    return n * giaiThua(n - 1)
 
print (giaiThua(n))

Kết quả

Nhập số cần tính giai thừa: 8
40320

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.