Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n

Viết chương trình tính tổng của các chữ số của môt số nguyên n trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím. Với n = 1234, tổng các chữ số: 1 + 2 + 3 + 4 = 10

Code mẫu

""""
 * Tính tổng của các chữ số của một số nguyên dương n
 *
 * @param n: số nguyên dương
 * @return
"""
def totalDigitsOfNumber(n):
  total = 0;
  while (n > 0):
    total = total + n % 10;
    n = int(n / 10);
  return total;
 
n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));
print("Tổng các chữ số của", n , "là", totalDigitsOfNumber(n));

Kết quả

Nhập số nguyên dương n = 1234
Tổng các chữ số của 1234 là 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.