Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5

Viết chương trình tìm tất cả các số chia hết cho 7 nhưng không phải bội số của 5. Nằm trong đoạn 10 và 200 (tính cả 10 và 200). Các số thu được sẽ được in thành chuỗi trên một dòng, cách nhau bằng dấu phẩy.

Gợi ý

Sử dụng range(#begin, #end)

Code mẫu

arr = []
for i in range(10, 201):
    if (i % 7 == 0) and (i % 5 != 0):
        arr.append(str(i))
print (', '.join(arr))

Kết quả

14, 21, 28, 42, 49, 56, 63, 77, 84, 91, 98, 112, 119, 126, 133, 147, 154, 161, 168, 182, 189, 196

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.