Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố

Viết chương trình phân tích số nguyên n thành các thừa số nguyên tố

Code mẫu

"""
 * Phân tích số nguyên thành tích các thừa số nguyên tố
 *
 * @param positiveInt
 * @return
"""
def phanTichSoNguyen(n):
  i = 2;
  listNumbers = [];
  # phân tích
  while (n > 1):
    if (n % i == 0):
      n = int(n / i);
      listNumbers.append(i);
    else:
      i = i + 1;
  # nếu listNumbers trống thì add n vào listNumbers
  if (len(listNumbers) == 0):
    listNumbers.append(n);
  return listNumbers;
 
n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));
# phân tích số nguyên dương n
listNumbers = phanTichSoNguyen(n);
size = len(listNumbers);
sb = "";
for i in range(0, size - 1):
  sb = sb + str(listNumbers[i]) + " x ";
sb = sb + str(listNumbers[size-1]);
# in kết quả ra màn hình
print("Kết quả:", n, "=", sb);

Kết quả

Nhập số nguyên dương n = 100
Kết quả: 100 = 2 x 2 x 5 x 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.