Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số

Viết chương trình liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số.

Code mẫu

import math
 
"""
 * check so nguyen to
 * 

 * @param n: so nguyen duong
 * @return true la so nguyen so, 
 *     false khong la so nguyen to
"""
def isPrimeNumber(n):
  # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
  if (n < 2):
    return False;
 
  # check so nguyen to khi n >= 2
  squareRoot = int(math.sqrt(n));
  for i in range(2, squareRoot + 1):
    if (n % i == 0):
      return False;
  return True;
 
print ("Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số:");
dem = 0;
for i in range(10001, 99999):
  if (isPrimeNumber(i)):
    print(i);
    dem = dem + 1;
print("Tổng các số nguyên tố có 5 chữ số là:", dem);

Kết quả

Liệt kê tất cả số nguyên tố có 5 chữ số:
10007
10009
10037
...
99971
99989
99991
Tổng các số nguyên tố có 5 chữ số là: 8363

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.