Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n

Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.

Code mẫu

import math
 
"""
 * check so nguyen to
 * 

 * @param n: so nguyen duong
 * @return true la so nguyen so, 
 *     false khong la so nguyen to
"""
def isPrimeNumber(n):
  # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
  if (n < 2):
    return False;
 
  # check so nguyen to khi n >= 2
  squareRoot = int(math.sqrt(n));
  for i in range(2, squareRoot + 1):
    if (n % i == 0):
      return False;
  return True;
 
n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));
print ("Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn", n, "là:");
sb = "";
if (n >= 2):
  sb = sb + "2" + " ";
for i in range (3, n+1):
  if (isPrimeNumber(i)):
    sb = sb + str(i) + " ";
  i = i + 2;
print(sb);

Kết quả

Nhập số nguyên dương n = 100
Tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn 100 là:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.