Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Python

Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.

Code mẫu

import math
 
"""
 * check so nguyen to
 * 
 * @param n: so nguyen duong
 * @return true la so nguyen so, 
 *     false khong la so nguyen to
"""
def isPrimeNumber(n):
  # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
  if (n < 2):
    return False;
 
  # check so nguyen to khi n >= 2
  squareRoot = int(math.sqrt(n));
  for i in range(2, squareRoot + 1):
    if (n % i == 0):
      return False;
  return True;
 
n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));
print (n, "Số nguyên tố đầu tiên là:");
dem = 0; # đếm số số nguyên tố
i = 2;  # tìm số nguyên tố bắt dầu từ số 2
sb = "";
while (dem < n):
  if (isPrimeNumber(i)):
    sb = sb + str(i) + " ";
    dem = dem + 1;
  i = i + 1;
print(sb);

Kết quả

Nhập số nguyên dương n = 10
10 Số nguyên tố đầu tiên là:
2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.