Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố

Viết chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố trong Python. N là số nguyên dương được nhập từ bàn phím.

Code mẫu

import math
 
"""
 * Tính số fibonacci thứ n
 *
 * @param n: chỉ số của số fibonacci tính từ 0
 *      vd: F0 = 0, F1 = 1, F2 = 1, F3 = 2
 * @return số fibonacci thứ n
"""
def fibonacci(n):
  if (n < 0):
    return -1;
  elif (n == 0 or n == 1):
    return n;
  else:
    return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
 
 
"""
 * check so nguyen to
 * 
 * @author viettuts.vn
 * @param n: so nguyen duong
 * @return true la so nguyen so, 
 *     false khong la so nguyen to
"""
def isPrimeNumber(n):
  # so nguyen n < 2 khong phai la so nguyen to
  if (n < 2):
    return False;
 
  # check so nguyen to khi n >= 2
  squareRoot = int(math.sqrt(n));
  for i in range(2, squareRoot + 1):
    if (n % i == 0):
      return False;
  return True;
 
 
"""
 * Chương trình liệt kê các số Fibonacci nhỏ hơn n là số nguyên tố.
 * Với n được nhập từ bàn phím.
 * 
 * @author viettuts.vn
"""
n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));
print ("Tất cả các số fibonacci nhỏ hơn", n, "và nguyên tố:");
i = 0;
fin = fibonacci(i);
while(fin < n):
  fin = fibonacci(i);
  if (isPrimeNumber(fin)):
    print(fin)
  i = i + 1;

Kết quả

Nhập số nguyên dương n = 100
Tất cả các số fibonacci nhỏ hơn 100 và nguyên tố:
2
3
5
13
89

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.