Viết chương trình kiểm tra một số n là số thuận nghịch

Viết chương trình kiểm tra một số n là số thuận nghịch trong Python. Số nguyên dương n được nhập từ bàn phím.

Code mẫu

"""
 * Kiểm tra số thuận nghịch
 *
 * @param n: số nguyên dương
 * @return true là số thuận nghịch
 *     false không là số thuận nghịch
"""
def isThuanNghich(n):
  str1 = str(n);   # ep kieu so n thanh chuoi
  str2 = str1[::-1]; # dao nguoc chuoi str1
  if (str1 == str2):
    return True;
  else:
    return False;
 
n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));
print("Tổng các chữ số của", n , "là", isThuanNghich(n));
m = int(input("Nhập số nguyên dương m = "));
print("Tổng các chữ số của", m , "là", isThuanNghich(m));
print("Tổng các chữ số của", n , "là", isThuanNghich(n));

Kết quả

Nhập số nguyên dương n = 123321
Tổng các chữ số của 123321 là True
Nhập số nguyên dương m = 123451
Tổng các chữ số của 123451 là False

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.