Viết chương trình chấp nhận một chuỗi số, phân tách bằng dấu phẩy

Viết chương trình chấp nhận một chuỗi số, phân tách bằng dấu phẩy từ giao diện điều khiển, tạo ra một danh sách và một tuple chứa mọi số.

Ví dụ

Đầu vào được cung cấp là 34, 67, 55, 33, 12, 98 thì đầu ra là:

['34', '67', '55', '33', '12', '98']
('34', '67', '55', '33', '12', '98')

Gợi ý

Viết lệnh yêu cầu nhập vào các giá trị sau đó dùng quy tắc chuyển đổi kiểu dữ liệu để hoàn tất.

Code mẫu

values=input("Nhập vào các giá trị: ")
l=values.split(",")
t=tuple(l)
print (l)
print (t)

Kết quả

Nhập vào các giá trị: 34, 67, 55, 33, 12, 98
['34', ' 67', ' 55', ' 33', ' 12', ' 98']
('34', ' 67', ' 55', ' 33', ' 12', ' 98')

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.