Chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B (2 <= B <= 32) bất kỳ

Chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B (2 <= B <= 32) bất kỳ. Chuyển đối hệ cơ số 10 sang hệ cơ số B

Code mẫu chương trình chuyển đổi số nguyên N sang hệ cơ số B

def convert_number(n, b):
  if (n < 0 or b < 2 or b > 16):
    return "";
 
  sb = "";
  m = 0;
  remainder = n;
 
  while (remainder > 0):
    if (b > 10):
      m = remainder % b;
      if (m >= 10):
        sb = sb + str(chr(55 + m));
      else:
        sb = sb + str(m);
    else:
      sb = sb + str(remainder % b);
    remainder = int(remainder / b);
  return "".join(reversed(sb)); # đảo ngược chuỗi sb
 
n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));
print("Hệ cơ số 2 của số nguyên ", n, "là:", convert_number(n, 2))
print("Hệ cơ số 16 của số nguyên ", n, "là:", convert_number(n, 16))

Kết quả

Nhập số nguyên dương n = 15
Hệ cơ số 2 của số nguyên 15 là: 1111
Hệ cơ số 16 của số nguyên 15 là: F

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.