Cách viết chương trình giải phương trình bậc 2

Viết chương trình giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0.

Code mẫu

import math
 
"""
# Giải phương trình bậc 2: ax2 + bx + c = 0
# @param a: hệ số bậc 2
# @param b: hệ số bậc 1
# @param c: số hạng tự do
"""
def giaiPTBac2(a, b, c):
  # kiểm tra các hệ số
  if (a == 0):
    if (b == 0):
      print ("Phương trình vô nghiệm!");
    else:
      print ("Phương trình có một nghiệm: x = ", + (-c / b));
    return;
 
  # tính delta
  delta = b * b - 4 * a * c;
  # tính nghiệm
  if (delta > 0):
    x1 = (float)((-b + math.sqrt(delta)) / (2 * a));
    x2 = (float)((-b - math.sqrt(delta)) / (2 * a));
    print ("Phương trình có 2 nghiệm là: x1 = ", x1, " và x2 = ", x2);
  elif (delta == 0):
    x1 = (-b / (2 * a));
    print("Phương trình có nghiệm kép: x1 = x2 = ", x1);
  else:
    print("Phương trình vô nghiệm!");
 
# Nhập các hệ số
a = float(input("Nhập hệ số bậc 2, a = "));
b = float(input("Nhập hệ số bậc 1, b = "));
c = float(input("Nhập hằng số tự do, Python = "));
# Gọi hàm giải phương trình bậc 2
giaiPTBac2(a, b, c)

Kết quả

Nhập hệ số bậc 2, a = 2
Nhập hệ số bậc 1, b = 1
Nhập hằng số tự do, Python = -1
Phương trình có 2 nghiệm là: x1 = 0.5 và x2 = -1.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.