Cách viết chương trình để tạo ra một dictionary

Hãy viết chương trình để tạo ra một dictionary chứa (i, i*i), trong đó i là số nguyên từ 1 đến n (bao gồm cả 1 và n), n được nhập từ bàn phím. Sau đó in ra dictionary này ra màn hình.

Ví dụ

Giả sử số n là 8 thì đầu ra sẽ là: {1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64}.

Gợi ý

Sử dụng vòng lặp for để lặp i từ 1 đến n.

Code mẫu

n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "))
 
d = dict()
for i in range(1, n + 1):
    d[i] = i * i
 
print (d)

Kết quả

Nhập số nguyên dương n = 8
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16, 5: 25, 6: 36, 7: 49, 8: 64}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.