Cách tính giai thừa của một số bằng cách không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy

Cách tính giai thừa của một số bằng cách không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy.

Đệ quy là gì?

Đệ quy xảy ra khi một sự vật được định nghĩa theo chính nó hoặc thuộc loại của nó. Đệ quy được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ngôn ngữ học đến logic. Ứng dụng phổ biến nhất của đệ quy là trong toán học và khoa học máy tính, trong đó một hàm được định nghĩa được áp dụng theo định nghĩa riêng của nó.

Gợi ý code python không sử dụng đệ quy và có sử dụng đệ quy

def tinhgiaithua(n):
  giai_thua = 1;
  if (n == 0 or n == 1):
    return giai_thua;
  else:
    for i in range(2, n + 1):
      giai_thua = giai_thua * i;
    return giai_thua;
 
n = int(input("Nhập số nguyên dương n = "));
print("Giai thừa của", n, "là", tinhgiaithua(n));

Kết quả

Nhập số nguyên dương n = 10
Giai thừa của 10 là 3628800

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.