Cách giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0)

Cách giải phương trình bậc hai một ẩn bằng Python (ax^2 + bx + c = 0). Để giải phương trình bậc hai ax^2 + bx + c = 0 thì ta phải tính chỉ số Delta, dựa vào kết quả này mà ta xác định được nghiệm.

Code mẫu giải phương trình bậc hai

import math
 
print("Chương trình giải phương trình bậc hai")
 
# Nhập số a và kiểm tra điều kiện khác 0
print("Nhập vào số a: ")
a = int(input())
 
print("Nhập vào số b: ")
b = int(input())
 
while True:
  if a == 0 and b == 0:
    print("Một trong hai số a và b phải khác 0: ")
    print("Nhập lại số a: ")
    a = int(input())
 
    print("Nhập lại số b: ")
    b = int(input())
  else:
    break
 
# Nhập số c
print("Nhập vào số c: ")
c = int(input())
 
# Tính Delta
delta = b**2 - 4 * a * c
 
# Nghiệm
if delta < 0:
  print("Phương trình vô nghiệm")
elif delta == 0:
  print("Phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = ", -(b / (2 * a)) )
else:
  print("Phương trình có hai nghiệm phân biệt:")
  print("x1 = ", (-(b) + math.sqrt(delta))/(2*a) )
  print("x1 = ", (-(b) - math.sqrt(delta))/(2*a) )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.