Bài tập Javascript: Tính tổng hai số

Bài tập Javascript: Tính tổng hai số. Cho hai biến a và b, hãy viết chương trình tính tổng hai số a và b rồi in lên trình duyệt.

Code mẫu:

let a = 20;
let b = 30;
 
// Tính tổng
let tong = a + b;
 
document.write("Tổng hai số là: " + tong);

Luyện tập thêm: Cho hai ô input textbox và 1 input button. Hãy viết chương trình khi click vào button thì tính tổng hai số ở hai ô input.

Code mẫu:

function sum(){
    let a = Number(document.getElementById("num1").value);
    let b = Number(document.getElementById("num2").value);
 
    let sum = parseInt(a) + b;
 
    document.getElementById('result').innerHTML = sum;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.