Bài tập Javascript: Kiểm tra số nguyên dương

Bài tập Javascript: Kiểm tra số nguyên dương. Theo lý thuyết thì số nguyên dương là tập hợp những số chia hết cho 1 và lớn hơn 0. Tức là dãy số 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 … chính là các số nguyên dương. Bài này mình sẽ hướng dẫn bằng hai cách khác nhau. Cách thứ nhất là kết hợp giữa hàm isInteger và một kỹ thuật cơ bản. Cách thứ hai là sử dụng toán tử chia lấy dư.

Code mẫu 1:

function laSoNguyenDuong(value){
    return (Number.isInteger(value) && value > 0);
}
 
console.log(laSoNguyenDuong(1)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(1.2)); // false
console.log(laSoNguyenDuong(3)); // true
console.log(laSoNguyenDuong(0)); // false

Code mẫu 2:

Bạn có thể chuyển hàm trên thành arrow function như sau:

let laSoNguyenDuong = (value) => {
    return (Number.isInteger(value) && value > 0);
};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.