Bài tập Javascript: Cách kiểm tra số nguyên âm

Bài tập Javascript: Cách kiểm tra số nguyên âm. Để kiểm tra một số là dương hay âm thì ta có cách giải như sau:

 • Nếu số bé hơn 0 là số âm.
 • Nếu số lớn hơn 0 là số dương.
 • Nếu số bằng 0 là số không âm và không dương.

Code mẫu 1:

function laSoNguyenAm(value){
  return (Number.isInteger(value) && value < 0);
}
 
console.log(laSoNguyenAm(-1)); // true
console.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // false
console.log(laSoNguyenAm(3)); // false
console.log(laSoNguyenAm(0)); // false

Code mẫu 2:

let laSoNguyenAm = (value) => {
  return (typeof value == 'number' && value < 0 && value % 1 == 0);
};
      
console.log(laSoNguyenAm(-1)); // true
console.log(laSoNguyenAm(-1.2)); // false
console.log(laSoNguyenAm(3)); // false
console.log(laSoNguyenAm(0)); // false

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.