Bài tập C++: Tính số năm cần gửi tiết kiệm

Bài tập C++: Tính số năm cần gửi tiết kiệm. Một người cần có một số tiền T, tích lũy bằng cách gửi tiết kiệm số tiền ban đầu là S với lãi suất có kỳ hạn theo năm là P% theo phương thức lũy tiến (lãi của mỗi năm được cộng vào với tiền gốc). Hãy nhập vào các số thực T, S, P và xác định số năm cần gửi tiết kiệm.

Code mẫu:

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

void main()

{ float s,t,p; int n;

clrscr();

printf("Nhap so tien ban dau : "); scanf("%f",&s);

printf("Nhap so tien can co : "); scanf("%f",&t);

printf("Nhap lai suat %% nam : "); scanf("%f",&p);

for (p=0.01*p,n=0;s<t;s+=s*p,n++);

printf("So nam can gui tiet kiem = %d\n",n);

printf("Sau %d nam gui tiet kiem, so tien co la : %4.2f",n,s);

getch();

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.