Bài tập C++: Nhập số tiền, in số tờ, mệnh giá

Bài tập C++: Nhập số tiền, in số tờ, mệnh giá. Một người cần rút một số tiền T từ ngân hàng và muốn tổng số tờ ít nhất. Cho biết có các loại tiền mệnh giá 100, 20, 5 và 1. Nhập từ bàn phím số tiền T và in ra số tờ mỗi loại mệnh giá và tổng số tờ nhận được.

Code mẫu:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main()
{int t,t100,t20,t5;
 clrscr();
 printf("Nhap so tien t=");scanf("%d",&t);
 t100=t/100;t-=100*t100; t20=t/20;t-=20*t20; t5=t/5;t-=5*t5;
 printf("So to cac loai menh gia la :\n");
 printf("Loai 100 : %d to\n",t100);
 printf("Loai 20 : %d to\n",t20);
printf("Loai 5 : %d to\n",t5);
printf("Loai 1 : %d to\n",t);
printf("Tong so to cac loai la : %d\n",t+t5+t20+t100);
 getch();
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.