Bài tập C++: Mô phỏng phép nhân tay

Bài tập C++: Mô phỏng phép nhân tay. Lập trình in ra màn hình mô phỏng phép nhân tay 2 số nguyên dương có 3 chữ số nhập từ bàn phím. Ví dụ với 2 số nhập vào là 763 và 589.

Code mẫu:

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{int a,b;char dv,chuc,tram;
clrscr();
printf("Nhap so bi nhan co 3 chu so a="); scanf("%d",&a);
printf("Nhap so nhan co 3 chu so b="); scanf("%d",&b);
dv=b%10; chuc=b%100/10; tram=b/100;
printf("\nMo phong phep nhan tay\n\n");
printf("%20d\n",a);
printf("%15c%5d\n",'x',b);
printf("%20s\n","-------");
printf("%20d\n",a*dv);
printf("%19d\n",a*chuc);
printf("%18d\n",a*tram);
printf("%20s\n","-------");
printf("%20ld\n",long(a)*b);
getch();

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.