Bài tập C++: Kiểm tra 3 số có phải cạnh tam giác không, nếu có là loại tam giác nào, tính chu vi, diện tích

Bài tập C++: Kiểm tra 3 số có phải cạnh tam giác không, nếu có là loại tam giác nào, tính chu vi, diện tích. Nhập 3 số thực a, b, c và kiểm tra 3 số đó có phải là 3 cạnh của 1 tam giác không? Nếu là 3 cạnh tam giác thì cho biết là tam giác nào trong các loại tam giác sau: đều, vuông cân, vuông, cân, thường và tính chu vi, diện tích của tam giác đó. In kết quả ra màn hình.

Code mẫu:

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

void main()

{float a,b,c,p,s;

int deu,vuong,can;

clrscr();

printf("Nhap cac so thuc a, b, c : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);

if (a+b>c&&a+c>b&&b+c>a)

{printf("La ba canh mot tam giac ");

deu=(a==b)&&(b==c);

vuong=(a*a+b*b==c*c)||(a*a+c*c==b*b)||(b*b+c*c==a*a);

can=(a==b)||(a==c)||(b==c);

if(deu)printf(" deu\n");

else if(vuong&&can)printf(" vuong can\n");

   else if(vuong)printf(" vuong\n");

     else if(can)printf(" can\n");

        else printf(" thuong\n");

p=(a+b+c)/2;

printf("Chu vi = %4.2f, Dien tich = %4.2f",2*p,sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)));

}else printf("Khong phai la ba canh mot tam giac\n");

getch();

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.