Bài tập C++: In số PI tính được với sai số cho trước

Bài tập C++: In số PI tính được với sai số cho trước. Lập trình tính số PI với sai số eps cho trước nhập từ bàn phím. Biết rằng số PI tính theo công thức: PI = 4 – 4/3 + 4/5 – 4/7 +… tính tổng các số hạng có giá trị không nhỏ hơn eps. In ra số PI tính được và số PI của Turbo C++ với 10 chữ số thập phân để so sánh.

Code mẫu:

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>;//chua hang so pi la M_PI

void main()

{float pi,t,n,eps,dau;

clrscr();

printf("Nhap sai so eps=");scanf("%f",&eps);

pi=0;t=4;n=dau=1;

do

{pi+=dau*t; n=n+2;

dau=-dau; t=4/n;

}while (t>=eps);

printf("\nSo PI tinh duoc voi sai so %12.10f, PI=%12.10f\n",eps,pi);

printf("\nSo PI cua Turbo C++, PI=%12.10f\n",M_PI);

getch();

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.