Bài tập C++: In cách đọc số

Bài tập C++: In cách đọc số. In ra màn hình cách đọc một số nguyên dương nhỏ hơn 1000000. Ví dụ số 726503 đọc là: bảy mươi hai vạn sáu ngàn năm trăm linh ba.

Code mẫu:

#include<iostream.h>

#include<conio.h>

void main()

{ char doc[9][5]={"mot","hai","ba","bon","nam","sau","bay","tam","chin"};

 int van,ngan,tram,chuc,donvi,chv,dv;

 long so;

 clrscr();

 cout<<"Nhap so nguyen duong <1000000 can doc = ";cin>>so;

 cout<<"Cach doc so "<<so<<" la:\n";

 van=so/10000; ngan=so/1000%10; tram=so/100%10; chuc=so/10%10; donvi=so%10;

 if(van)

{chv=van/10; dv=van%10;

   if(chv==1)cout<<"muoi ";

   else if(chv>1)cout<<doc[chv-1]<<" muoi ";

   if(dv)cout<<doc[dv-1];

   cout<<" van ";

}

if((ngan==0)&&van)cout<<" khong ngan ";

else if(ngan)cout<<doc[ngan-1]<<" ngan ";

if((tram==0)&&(van||ngan))cout<<" khong tram ";

else if(tram)cout<<doc[tram-1]<<" tram ";

if((chuc==0)&&donvi&&(van||ngan||tram))cout<<"le ";

else if(chuc==1)cout<<" muoi ";

   else cout<<doc[chuc-1]<<" muoi ";

if(donvi)cout<<doc[donvi-1];

getch();

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.