Bài tập C++: Giải phương trình bậc hai

Bài tập C++: Giải phương trình bậc hai. Lập trình giải phương trình ax2 + bx + c = 0, các hệ số thực a, b, c nhập từ bàn phím.

Code mẫu:

#include<stdio.h>

#include<conio.h>

#include<math.h>

void main()

{float a,b,c,d;

clrscr();

printf("Nhap cac he so a, b, c : "); scanf("%f%f%f",&a,&b,&c);

if (a)

{d=b*b-4*a*c;

if (d<0) printf("Vo nghiem !");

if (d==0) printf("Nghiem kep x=%4.2f",-0.5*b/a);

if (d>0)

{printf("Hai nghiem phan biet :\n");

printf("x1=%4.2f",0.5*(-b-sqrt(d))/a);

printf(" x2=%4.2f",0.5*(-b+sqrt(d))/a);

}

}else if (b) printf("Mot nghiem x=%4.2f",-c/b);

else if (c) printf("Vo nghiem !");

else printf("Vo so nghiem !");

getch();

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.