Bài tập C++: Đổi số sang số La Mã

Bài tập C++: Đổi số sang số La Mã. Hãy lập trình nhập 1 số nguyên dương nhỏ hơn 1000 và đổi sang số La mã tương ứng, in kết quả ra màn hình.

Code mẫu:

#include<conio.h>

#include<iostream.h>

void main()

{int n,dv,ch,tr;

clrscr();

cout<<"Nhap so nguyen duong <1000 :\n"; cin>>n;

cout<<"So "<<n<<" doi sang so La ma la :\n";

tr=n/100;n=n%100; ch=n/10;dv=n%10;

switch (tr)

{case 1:cout<<"C";break;

case 2:cout<<"CC";break;

case 3:cout<<"CCC";break;

case 4:cout<<"CD";break;

case 5:cout<<"D";break;

case 6:cout<<"DC";break;

case 7:cout<<"DCC";break;

case 8:cout<<"DCCC";break;

case 9:cout<<"CM";

}

switch (ch)

{case 1:cout<<"X";break;

case 2:cout<<"XX";break;

case 3:cout<<"XXX";break;

case 4:cout<<"XL";break;

case 5:cout<<"L";break;

case 6:cout<<"LX";break;

case 7:cout<<"LXX";break;

case 8:cout<<"LXXX";break;

case 9:cout<<"XC";

}

switch (dv)

{case 1:cout<<"I";break;

 case 2:cout<<"II";break;

 case 3:cout<<"III";break;

 case 4:cout<<"IV";break;

 case 5:cout<<"V";break;

 case 6:cout<<"VI";break;

 case 7:cout<<"VII";break;

 case 8:cout<<"VIII";break;

 case 9:cout<<"IX";

}

getch();

}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.